Algemene voorwaarden

DEAL2Partner NSP

• U mag geheel gratis en zonder kosten en verplichtingen deelnemen aan het partnerprogramma van DEAL2Partner.

• Hier heeft u enkel en alleen een voorwaarde dat uw onderneming bij de kamer van koophandel is ingeschreven.

• Bij het inschrijven kunt u kiezen om periodiek een nieuwsbrief of reclame van DEAL2Partner te ontvangen.

• DEAL2Partner zal nooit uw e-mailadres of contactgegevens aan derden verstrekken.

• Bij het inschrijven bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en documenten.
Bij onjuiste gegevens zal er geen uitbetaling plaatsvinden.

• Uw bonussen kunnen uitgekeerd worden vanaf 350 euro.

• Voor uitbetalingen onder de 350 euro zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
De administratiekosten per uitbetaling onder de 350 euro zijn € 20,-

• DEAL2Partner betaald u uit inclusief BTW. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen aan de belastingdienst.

• Bij misbruik en fraude heeft DEAL2Partner alle rechten om uw dealeraccount te beëindigen.
Hierbij vervallen ook direct alle vergoedingen en rechten van de dealer.

• DEAL2Partner heeft richtlijnen betreffende colportage, zonder uitdrukkelijke toestemming van DEAL2Partner of de energieleverancier mag er geen deur aan deur verkoop bij particuliere klanten worden gedaan. Mocht hier van afgeweken willen worden dan zal DEAL2Partner dit voor u bij de gewenste energieleverancier neerleggen. Zodra deze akkoord geeft dan pas mogen particuliere klanten koud worden benaderd.

• Bij misbruik van het bovengenoemde (colportage) zal DEAL2Partner niet verantwoordelijk zijn voor de geleden schade bij klant en leverancier. De eventuele kosten die de klant of energieleverancier maken zullen voor rekening van de verkopende partij zijn.

DEAL2Partner kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, directe of indirecte schade dan wel gevolgschade ten gevolge van het gebruik van teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen op deze website in welke vorm of van welke aard dan ook. Gebruiker/bezoeker van deze website wordt geacht dit te onderschrijven.
Nadat u zich hebt aangemeld bij DEAL2Partner bent u als wederverkoper zelf aansprakelijk voor de afspraken die u met uw klanten maakt.

DEAL2Partner streeft ernaar om de inhoud van deze website volledig, actueel en accuraat te houden en behoudt zich het recht voor om de informatie of gegevens op elk moment te wijzigen. Evenwel kan zij geen enkele waarborg geven aangaande de correctheid van de gepubliceerde gegevens en/of informatie, noch aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis daarvan of die anderszins zou voortvloeien uit het gebruik van de Website.
DEAL2Partner kan op generlei aansprakelijk worden gesteld voor schade, directe of indirecte schade dan wel gevolgschade ten gevolge verkeerd handelen van
de wederverkoper.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

DEAL2Partner: de website DEAL2Partner.nl en alle overige websites die doorlinken naar DEAL2Partner.nl en de ondersteunende diensten door DEAL2Partner.

Contractant: degene die een contract af wil sluiten via DEAL2Partner.nl met één van de deelnemende Internet Service Providers, ADSL-network operators, energieaanbieders en verzekering aanbieders waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder: degene met wie de contractant na tussenkomst van DEAL2Partner.nl een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder van toepassing zijn.

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door DEAL2Partner.nl één of meer diensten worden verricht.

Diensten : de door DEAL2Partner.nl te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en ADSL leveranciers, energieaanbieders en verzekering aanbieders, verkoop van ADSL en andere breedbanddiensten, energie, verzekering, verkoop van hardware en overige producten.

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de ADSL-providers, energieaanbieders en/of verzekering aanbieders en deze ADSL-provider, energieaanbieder en/of verzekering aanbieder door DEAL2Partner.nl.

Artikel 2: Onderwerp

DEAL2Partner.nl verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang , de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

Artikel 3: Bepalingen

 1. Door gebruik te maken van de diensten van DEAL2Partner.nl verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor DEAL2Partner.nl niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.
 2. De dienstverlening van DEAL2Partner.nl aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende Internet Service Providers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de Internet Service Provider. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via DEAL2Partner.nl aangevraagde ADSL abonnement bij de Internet Service Provider is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen DEAL2Partner.nl en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door DEAL2Partner.nl geleverde diensten, dit ter beoordeling van DEAL2Partner.nl
 3. De dienstverlening van DEAL2Partner.nl aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende energieaanbieders dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de energieaanbieder. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via DEAL2Partner.nl aangevraagde energie abonnement bij de energie aanbieder is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen DEAL2Partner.nl en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door DEAL2Partner.nl geleverde diensten, dit ter beoordeling van DEAL2Partner.nl
 4. De dienstverlening van DEAL2Partner.nl aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende verzekering aanbieders dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de verzekering aanbieder. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via DEAL2Partner.nl aangevraagde verzekering abonnement bij de verzekering aanbieder is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen DEAL2Partner.nl en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door DEAL2Partner.nl geleverde diensten, dit ter beoordeling van DEAL2Partner.nl

Artikel 4: Medewerking door de contractant

 1. De contractant zal voor zover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan DEAL2Partner.nl verstrekken, aan werknemers van DEAL2Partner.nl of aan door DEAL2Partner.nl ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat DEAL2Partner.nl haar diensten naar behoren kan verlenen.
 2. De werknemers van DEAL2Partner.nl of van de door DEAL2Partner.nl ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen , veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

 1. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, , van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die DEAL2Partner.nl aanwendt bij het verrichten van de dienst.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door DEAL2Partner.nl vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij DEAL2Partner.nl . De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 3. Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van DEAL2Partner.nl op de hoogte te stellen. De contractant dient DEAL2Partner.nl terstond in te lichten.

Artikel 7: Tarieven

Alle op DEAL2Partner.nl vermelde tarieven zijn afkomstig van de network operators en de deelnemende Internet Service Providers, energieaanbieders, verzekering aanbieders en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de Internet Service Provider, energieaanbieder en/of verzekering aanbieder daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met DEAL2Partner.nl, contractanten zullen door de betreffende Internet Service Provider, energieaanbieder en/of verzekering aanbieder op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. DEAL2Partner.nl zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8: Beschikbaarheid van ADSL diensten

Alle zoekresultaten op DEAL2Partner.nl zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database van de networkoperators, energieaanbieders, verzekering aanbieders en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. DEAL2Partner.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij DEAL2Partner.nl aangezien DEAL2Partner.nl zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van DEAL2Partner.nl zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Artikel 9: Betaling

 1. De ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door ADSL Internet Service Provider (ADSL-networkoperator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder worden verwerkt zonder tussenkomst van DEAL2Partner.nl . DEAL2Partner.nl kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.
 2. Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de contractant verhuist , zijn/haar nota-adres wijzigt, dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf-, of vestigingsplaats , zijn nieuwe nota-adres schriftelijk aan de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder mee te delen. Deze informatie dient rechtstreeks met de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder gecommuniceerd te worden zonder tussenkomst van DEAL2Partner.nl.

Artikel 10: De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen contractant en DEAL2Partner.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en DEAL2Partner.nl wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde ADSL-abonnementen, energieabonnementen en verzekeringsabonnementen van contractant bij de betreffende ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder automatisch beëindigt
 2. De overeenkomst tussen contractant en de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend telkens met één jaar verlengd, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door DEAL2Partner.nl verstrekte algemene voorwaarden van de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlenging)termijn tenzij:

a.met de contractant anders is overeengekomen;
b.zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.

 1. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door DEAL2Partner.nl verstrekte algemene voorwaarden van de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Annulering van uw bestelling is mogelijk binnen 7 dagen nadat u uw aanvraag heeft geplaatst. U kunt uw bestelling annuleren door een e-mail te sturen naarinfo@deal2partner.nlonder vermelding van uw bestelnummer, of te bellen naar de winkel waar u het heeft afgesloten (houd uw bestelnummer in dit geval bij de hand).

Artikel 11: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

 1. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. DEAL2Partner.nl is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van DEAL2Partner.nl bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 2. De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal DEAL2Partner.nl vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Artikel 13: Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 14: Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van DEAL2Partner.

Ons volledige privacy beleid is na te lezen op deze pagina.

Artikel 15: Slotbepaling

 1. DEAL2Partner.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 2. Indien DEAL2Partner.nl de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal DEAL2Partner.nl de wijzigingen tijdig bekend maken via de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.
 3. Met betrekking tot algemene voorwaarden van ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder:
 4. ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder kan zonder tussenkomst van DEAL2Partner.nl haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, DEAL2Partner.nl heeft geen invloed op beslissingen ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;
 5. indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder waarmee contractant een overeenkomst aangaat;
 6. opzeggen dient te gebeuren bij de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder volgens de in de algemene voorwaarden van ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder dient niet bij DEAL2Partner.nl te worden ingediend.
 7. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 8. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.
+
Algemene voorwaarden partners

DEAL2Partner NSP

• U mag geheel gratis en zonder kosten en verplichtingen deelnemen aan het partnerprogramma van DEAL2Partner.

• Hier heeft u enkel en alleen een voorwaarde dat uw onderneming bij de kamer van koophandel is ingeschreven.

• Bij het inschrijven kunt u kiezen om periodiek een nieuwsbrief of reclame van DEAL2Partner te ontvangen.

• DEAL2Partner zal nooit uw e-mailadres of contactgegevens aan derden verstrekken.

• Bij het inschrijven bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en documenten.
Bij onjuiste gegevens zal er geen uitbetaling plaatsvinden.

• Uw bonussen kunnen uitgekeerd worden vanaf 350 euro.

• Voor uitbetalingen onder de 350 euro zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
De administratiekosten per uitbetaling onder de 350 euro zijn € 20,-

• DEAL2Partner betaald u uit inclusief BTW. U bent dus zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen aan de belastingdienst.

• Bij misbruik en fraude heeft DEAL2Partner alle rechten om uw dealeraccount te beëindigen.
Hierbij vervallen ook direct alle vergoedingen en rechten van de dealer.

• DEAL2Partner heeft richtlijnen betreffende colportage, zonder uitdrukkelijke toestemming van DEAL2Partner of de energieleverancier mag er geen deur aan deur verkoop bij particuliere klanten worden gedaan. Mocht hier van afgeweken willen worden dan zal DEAL2Partner dit voor u bij de gewenste energieleverancier neerleggen. Zodra deze akkoord geeft dan pas mogen particuliere klanten koud worden benaderd.

• Bij misbruik van het bovengenoemde (colportage) zal DEAL2Partner niet verantwoordelijk zijn voor de geleden schade bij klant en leverancier. De eventuele kosten die de klant of energieleverancier maken zullen voor rekening van de verkopende partij zijn.

DEAL2Partner kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, directe of indirecte schade dan wel gevolgschade ten gevolge van het gebruik van teksten, informatie, afbeeldingen, bestanden en uitlatingen op deze website in welke vorm of van welke aard dan ook. Gebruiker/bezoeker van deze website wordt geacht dit te onderschrijven.
Nadat u zich hebt aangemeld bij DEAL2Partner bent u als wederverkoper zelf aansprakelijk voor de afspraken die u met uw klanten maakt.

DEAL2Partner streeft ernaar om de inhoud van deze website volledig, actueel en accuraat te houden en behoudt zich het recht voor om de informatie of gegevens op elk moment te wijzigen. Evenwel kan zij geen enkele waarborg geven aangaande de correctheid van de gepubliceerde gegevens en/of informatie, noch aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis daarvan of die anderszins zou voortvloeien uit het gebruik van de Website.
DEAL2Partner kan op generlei aansprakelijk worden gesteld voor schade, directe of indirecte schade dan wel gevolgschade ten gevolge verkeerd handelen van
de wederverkoper.

+
Algemene voorwaarden contractant

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

DEAL2Partner: de website DEAL2Partner.nl en alle overige websites die doorlinken naar DEAL2Partner.nl en de ondersteunende diensten door DEAL2Partner.

Contractant: degene die een contract af wil sluiten via DEAL2Partner.nl met één van de deelnemende Internet Service Providers, ADSL-network operators, energieaanbieders en verzekering aanbieders waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder: degene met wie de contractant na tussenkomst van DEAL2Partner.nl een overeenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder van toepassing zijn.

Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door DEAL2Partner.nl één of meer diensten worden verricht.

Diensten : de door DEAL2Partner.nl te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcodecontrole, bemiddeling tussen contractant en ADSL leveranciers, energieaanbieders en verzekering aanbieders, verkoop van ADSL en andere breedbanddiensten, energie, verzekering, verkoop van hardware en overige producten.

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de ADSL-providers, energieaanbieders en/of verzekering aanbieders en deze ADSL-provider, energieaanbieder en/of verzekering aanbieder door DEAL2Partner.nl.

Artikel 2: Onderwerp

DEAL2Partner.nl verricht één of meer diensten zoals omschreven in de overeenkomst. Wijzigingen in de omvang , de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uit maken van de overeenkomst.

Artikel 3: Bepalingen

 1. Door gebruik te maken van de diensten van DEAL2Partner.nl verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor DEAL2Partner.nl niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.
 2. De dienstverlening van DEAL2Partner.nl aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende Internet Service Providers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de Internet Service Provider. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via DEAL2Partner.nl aangevraagde ADSL abonnement bij de Internet Service Provider is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen DEAL2Partner.nl en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door DEAL2Partner.nl geleverde diensten, dit ter beoordeling van DEAL2Partner.nl
 3. De dienstverlening van DEAL2Partner.nl aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende energieaanbieders dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de energieaanbieder. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via DEAL2Partner.nl aangevraagde energie abonnement bij de energie aanbieder is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen DEAL2Partner.nl en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door DEAL2Partner.nl geleverde diensten, dit ter beoordeling van DEAL2Partner.nl
 4. De dienstverlening van DEAL2Partner.nl aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende verzekering aanbieders dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de verzekering aanbieder. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via DEAL2Partner.nl aangevraagde verzekering abonnement bij de verzekering aanbieder is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen DEAL2Partner.nl en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door DEAL2Partner.nl geleverde diensten, dit ter beoordeling van DEAL2Partner.nl

Artikel 4: Medewerking door de contractant

 1. De contractant zal voor zover zulks redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan DEAL2Partner.nl verstrekken, aan werknemers van DEAL2Partner.nl of aan door DEAL2Partner.nl ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat DEAL2Partner.nl haar diensten naar behoren kan verlenen.
 2. De werknemers van DEAL2Partner.nl of van de door DEAL2Partner.nl ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen , veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en paswoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

 1. De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, , van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die DEAL2Partner.nl aanwendt bij het verrichten van de dienst.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door DEAL2Partner.nl vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij DEAL2Partner.nl . De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 3. Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen ter stond van de rechten van DEAL2Partner.nl op de hoogte te stellen. De contractant dient DEAL2Partner.nl terstond in te lichten.

Artikel 7: Tarieven

Alle op DEAL2Partner.nl vermelde tarieven zijn afkomstig van de network operators en de deelnemende Internet Service Providers, energieaanbieders, verzekering aanbieders en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in Euro’s en zijn indien niet specifiek vermeld inclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de Internet Service Provider, energieaanbieder en/of verzekering aanbieder daadwerkelijk zijn geactiveerd zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met DEAL2Partner.nl, contractanten zullen door de betreffende Internet Service Provider, energieaanbieder en/of verzekering aanbieder op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. DEAL2Partner.nl zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8: Beschikbaarheid van ADSL diensten

Alle zoekresultaten op DEAL2Partner.nl zijn onder voorbehoud en zijn afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database van de networkoperators, energieaanbieders, verzekering aanbieders en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. DEAL2Partner.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij DEAL2Partner.nl aangezien DEAL2Partner.nl zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, u stemt hier automatisch mee in als u gebruik maakt van de diensten van DEAL2Partner.nl zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Artikel 9: Betaling

 1. De ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door ADSL Internet Service Provider (ADSL-networkoperator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder worden verwerkt zonder tussenkomst van DEAL2Partner.nl . DEAL2Partner.nl kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.
 2. Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 3. Indien de contractant verhuist , zijn/haar nota-adres wijzigt, dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf-, of vestigingsplaats , zijn nieuwe nota-adres schriftelijk aan de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder mee te delen. Deze informatie dient rechtstreeks met de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder gecommuniceerd te worden zonder tussenkomst van DEAL2Partner.nl.

Artikel 10: De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen contractant en DEAL2Partner.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en DEAL2Partner.nl wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde ADSL-abonnementen, energieabonnementen en verzekeringsabonnementen van contractant bij de betreffende ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder automatisch beëindigt
 2. De overeenkomst tussen contractant en de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend telkens met één jaar verlengd, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door DEAL2Partner.nl verstrekte algemene voorwaarden van de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlenging)termijn tenzij:

a.met de contractant anders is overeengekomen;
b.zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, derde lid of artikel 13, derde lid onder b.

 1. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door DEAL2Partner.nl verstrekte algemene voorwaarden van de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Annulering van uw bestelling is mogelijk binnen 7 dagen nadat u uw aanvraag heeft geplaatst. U kunt uw bestelling annuleren door een e-mail te sturen naarinfo@deal2partner.nlonder vermelding van uw bestelnummer, of te bellen naar de winkel waar u het heeft afgesloten (houd uw bestelnummer in dit geval bij de hand).

Artikel 11: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

 1. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. DEAL2Partner.nl is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van DEAL2Partner.nl bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 2. De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal DEAL2Partner.nl vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Artikel 13: Statistische informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 14: Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van DEAL2Partner.

Ons volledige privacy beleid is na te lezen op deze pagina.

Artikel 15: Slotbepaling

 1. DEAL2Partner.nl heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 2. Indien DEAL2Partner.nl de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal DEAL2Partner.nl de wijzigingen tijdig bekend maken via de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.
 3. Met betrekking tot algemene voorwaarden van ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder:
 4. ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder kan zonder tussenkomst van DEAL2Partner.nl haar algemene voorwaarden wijzigen en zal deze zelf kenbaar maken aan de contractant, DEAL2Partner.nl heeft geen invloed op beslissingen ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;
 5. indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder waarmee contractant een overeenkomst aangaat;
 6. opzeggen dient te gebeuren bij de ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder volgens de in de algemene voorwaarden van ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder vermelde voorwaarden, opzegging van uw overeenkomst met ADSL Internet Service Provider (ADSL-network operator), energieaanbieder en/of verzekering aanbieder dient niet bij DEAL2Partner.nl te worden ingediend.
 7. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 8. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.